Ledenvergadering 2018

Aan alle leden van v.v. ’t Fean ‘58

Uitnodiging ledenvergadering
Vrijdag 26 oktober 2018, aanvang 19.30 uur in het clubhuis

Agenda:
1. Opening
2. Notulen ledenvergadering 2017
3. Ingekomen stukken/mededelingen
4. Algemeen jaarverslag 2017/2018
5. Financiële verslaglegging penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Vaststellen begroting 2018/2019
8. Jaarlijkse indexering contributie (vast agendapunt ledenvergadering)
9. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Harm Postma (facilitaire zaken)
Aftredend en herkiesbaar: Gerard Veenstra (voorzitter)
Tegenkandidaten kunnen, tot uiterlijk twee dagen van tevoren, schriftelijk worden voorgedragen via secretaris@fean58.nl, ondertekend door ten minste zeven leden.
10. Rondvraag
11. Sluiting

De notulen van de vorige ledenvergadering, het jaarverslag 2017/2018 en het financieel verslag liggen een half uur voor aanvang van de ledenvergadering ter inzage.

Namens het bestuur,

Gerard Veenstra
Voorzitter

Jantsje Elzinga
Secretaris

Deel dit bericht...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
0Email this to someone
email