Ledenvergadering 2018

Aan alle leden van v.v. ’t Fean ‘58

Uitnodiging ledenvergadering
Vrijdag 26 oktober 2018, aanvang 19.30 uur in het clubhuis

Agenda:
1. Opening
2. Notulen ledenvergadering 2017
3. Ingekomen stukken/mededelingen
4. Algemeen jaarverslag 2017/2018
5. Financiële verslaglegging penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Vaststellen begroting 2018/2019
8. Jaarlijkse indexering contributie (vast agendapunt ledenvergadering)
9. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Harm Postma (facilitaire zaken)
Aftredend en herkiesbaar: Gerard Veenstra (voorzitter)
Tegenkandidaten kunnen, tot uiterlijk twee dagen van tevoren, schriftelijk worden voorgedragen via secretaris@fean58.nl, ondertekend door ten minste zeven leden.
10. Rondvraag
11. Sluiting

De notulen van de vorige ledenvergadering, het jaarverslag 2017/2018 en het financieel verslag liggen een half uur voor aanvang van de ledenvergadering ter inzage.

Namens het bestuur,

Gerard Veenstra
Voorzitter

Jantsje Elzinga
Secretaris