Uitnodiging ledenvergadering op vrijdag 28 oktober 2016

Aan alle leden van v.v. ’t Fean ‘58

Uitnodiging ledenvergadering op vrijdag 28 oktober 2016

Plaats: Clubhuis
Tijd : 19.30 uur

Agenda:

1. Opening
2. Notulen ledenvergadering 30 oktober 2015
3. Ingekomen stukken/mededelingen
4. Algemeen jaarverslag 2015 – 2016
5. Financiële verslagen penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Vaststellen begroting 2016-2017
8. Jaarlijkse indexering contributie (vast agendapunt ledenvergadering)
9. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: Wessel Westra
Aftredend en niet herkiesbaar: Richard From
Secretaris: vacature

Het bestuur stelt voor om Bob de Jong toe te voegen aan het bestuur als Algemeen Lid.
Tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden voorgedragen, ondertekend door tenminste zeven leden.
10. Rondvraag
11. Sluiting

De notulen van de vorige vergaderingen, het jaarverslag en financieel verslag liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.

Namens het bestuur,

Gerard Veenstra, voorzitter              Richard From, penningmeester