Uitnodiging ledenvergadering

Aan alle leden van v.v. ’t Fean ‘58 

Uitnodiging ledenvergadering

op Vrijdag 27 oktober 2017

Plaats: Clubhuis

Tijd   : 19.30 uur 

Agenda:    

 1. Opening
 2. Notulen ledenvergadering  28 oktober 2016.
 3. Ingekomen stukken/mededelingen
 4. Algemeen jaarverslag 2016 – 2017
 5. Financiële verslagen penningmeester
 6. Verslag kascommissie
 7. Vaststellen begroting 2017-2018
 8. Jaarlijkse indexering contributie (vast agendapunt ledenvergadering)
 9. Bestuursverkiezing:

  Aftredend en herkiesbaar:            Jan Lammers

  Aftredend en niet herkiesbaar:    Roel Postma

Het bestuur stelt voor om Jantsje Elsinga toe te voegen aan het bestuur als secretaris en Jan Willem van Kammen met de portefeuille multi-mediazaken.

Tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden voorgedragen, ondertekend door       tenminste zeven leden.

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

De notulen van de vorige vergaderingen, het jaarverslag en financieel verslag liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.  

Namens het bestuur,

Gerard Veenstra, voorzitter                         Roel Postma, (wedstrijd)secretaris